TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
975 hồ sơ

Đang xử lý
142 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.59 (%)