TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 09 / 2020
Đã nhận 107 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn97.2 %
Đã xử lý 23 hồ sơ
Đúng hạn 20 (86.96 %)
Trễ hạn 3 (13.04 %)
Đang xử lý 84 hồ sơ
Đúng hạn 84 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)