TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 02 / 2020
Đã nhận 74 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 32 hồ sơ
Đúng hạn 32 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 42 hồ sơ
Đúng hạn 42 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)