TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
2065 hồ sơ

Đang xử lý
428 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
74.82 (%)