TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2024

Đã tiếp nhận
804 hồ sơ

Đang xử lý
263 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
80.47 (%)