TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
652 hồ sơ

Đang xử lý
81 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
86.96 (%)