TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
620 hồ sơ

Đang xử lý
76 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
94.03 (%)