TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
167 hồ sơ

Đang xử lý
31 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
92.22 (%)