TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2023
Đã nhận 257 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn94.94 %
Đã xử lý 257 hồ sơ
Đúng hạn 244 (94.94 %)
Trễ hạn 13 (5.06 %)
Đang xử lý 0 hồ sơ
Đúng hạn 0 (NAN %)
Trễ hạn 0 (NAN %)