TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2024
Đã nhận 169 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn99.41 %
Đã xử lý 150 hồ sơ
Đúng hạn 149 (99.33 %)
Trễ hạn 1 (0.67 %)
Đang xử lý 19 hồ sơ
Đúng hạn 19 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)