TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 10 / 2023
Đã nhận 26 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 0 hồ sơ
Đúng hạn 0 (NAN %)
Trễ hạn 0 (NAN %)
Đang xử lý 26 hồ sơ
Đúng hạn 26 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)