TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 05 / 2022
Đã nhận 115 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn89.57 %
Đã xử lý 88 hồ sơ
Đúng hạn 76 (86.36 %)
Trễ hạn 12 (13.64 %)
Đang xử lý 27 hồ sơ
Đúng hạn 27 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)